Výberové konania

Komisia pre výberové konanie na post riaditeľa organizačnej zložky UVS CEM SAV, v. v. i. Vás pozýva na volby riaditeľa UVS CEM SAV, ktorá sa uskutoční dňa

27. 2. 2023 o 9:00 hod. v zasadacej miestnosti UVS CEM SAV v.v.i. (6. poschodie, blok A, PLV).

Súčasťou výberového konania je aj predstavenie uchádzača, ktorý predstaví  svoj návrh koncepcie a riadenia organizačnej zložky a následná diskusia.

Zoznam oprávnených voličov je možné stiahnuť TU


Predseda  Slovenskej akadémie vied

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho organizačnej zložky:

Ústav pre výskum srdca, organizačná zložka Centra experimentálnej medicíny SAV , v. v. i.,

sídlo: Dúbravská cesta 9, 84104  Bratislava

Požadované kvalifikačné predpoklady:
minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je vedecký kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník alebo vedecko-pedagogický titul docent; minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom v prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent

Požadovaná prax v riadiacej pozícii:
minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnej výskumnej inštitúcii“);

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

1)  životopis vo formáte Europass,

2)   doklady o vzdelaní a o získaných tituloch, vrátane priznania vedeckého kvalifikačného stupňa

3)   doklady o doterajšej riadiacej praxi,

4)   doklady o výsledkoch vedeckej práce vrátane zoznamu publikačnej činnosti a dokladov o prípadných právach priemyselného vlastníctva vzniknutých v dôsledku vedeckej činnosti uchádzača; tieto dokumenty sa nemusia predkladať, ak sa obsadzuje funkcia vedúceho organizačnej zložky prevažne infraštruktúrnej organizácie alebo vedúceho prevažne infraštruktúrnej organizačnej zložky organizácie,

5)   písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia organizačnej zložky,

6)   čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na procese navrhovania, voľby alebo menovania členov výberovej komisie,

7)   výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
(Ak ide o cudzinca, predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace, spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom; pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje).

V prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, sa znalosť slovenského jazyka v rozsahu potrebnom pre výkon funkcie v podmienkach Slovenskej republiky bude overovať v rámci pohovoru.

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle SAV v sekcii Dokumenty – Výberové konania SAV  ( https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-competitions ), ako aj na webovom sídle predmetnej organizácie SAV.

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 3.2.2023 na adresu:

Slovenská akadémia vied

personálny referát Ú SAV

Štefánikova 49

814 38  Bratislava

Na obálku prosím uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“ a uveďte aj názov organizácie a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.