Výskumná infraštruktúra

Morfologická, histochemická, subcelulárna a imunocytochemická analýza

Elektrónový mikroskop TESLA BS 500 (zobrazenie povrchovej a vnútornej štruktúry vzorky)

 • Mikroskop je konštruovaný na princípe prežarovania – elektróny vyletujú z katódy, sú urýchľované vysokým napätím, prechádzajú dvoma kondenzormi, preparátom a zobrazovacou sústavou tvorenou objektívom, pomocným projektívom a hlavným projektívom. Po dopade na fluorescenčné tienitko sa vytvára viditeľný obraz.
 • Optickú sústavu mikroskopu tvorí osvetľovacia sústava, ktorá sa skladá z:
 • elektrónovej trysky, zloženej z katódy, Wehneltovho valca a anódy, spolu tvoria elektrostatickú šošovku. Medzi katódou a anódou je vysoké napätie, urýchľujúce elektróny, emitované z wolfrámovej katódy.
 • dva kondenzory
 • zobrazovacia sústava.
 • Mikroskop ďalej tvoria:
 • Podstavec tubusu, ktorý nesie tubus a vákuovú jednotku (2 vývevy – rotačná a difúzna).
 • Tubus obsahuje projektory (projekčná sústava), magnetický objektív, komory preparátu, clonu a uzávery, kondenzory s elektromagnetickými cievkami a anódu.
 • Krídla stolu obsahujúce elektroniku mikroskopu vzájomne spojené s nosníkom za podstavcom tubusu. Rámy krídel sú oceľové.
 • Všetky elektrické jednotky sú prepojené 2 kábelovými jednotkami. Kábelové formy sú upevnené oceľovými páskami/príchytkami. Elektrické obvody sú rozlíšiteľné farebne.

Konfokálny mikroskop NIKON ECLIPSE Ti-E (A1R+) (zobrazenie a vyhodnotenie fluorescenčne značených preparátov vzoriek)

Ako zdroj svetla je použitý laser, čo zabezpečuje ostrosť a kontrast obrazu s vysokým rozlíšením. Základným princípom je, že sa obraz nevytvorí naraz v celku, ale bod po bode riadkovaním. Pomocou riadkovania sú snímané optické body v rovine XYZ, čím je zabezpečené zobrazenie trojrozmerných objektov.

Zariadenie umožňuje:

obrazovú analýzu, sledovanie objektu v čase, analýzu obrazov v posune na osi Z, rozšírené zaostrovanie, automatické zaostrovanie, 3 zobrazovanie, heterogénne snímanie, mozaikové modulovanie, ovládanie cez internet

Zariadenie disponuje (má):

 • 6 optických výstupov: okulár 100%, ľavý 100%, pravý 100%, okulár 20%/ľavý 80%, dva ďalšie pre voliteľné zariadenia
 • motorizovaný objektívový revolver pre 6 objektívov so systémom automatického
 • motorizovaný karusel pre 6 fluorescenčných filtrov
 • motorizovaný PIEZO Z stolček (ultra rýchly stolček) Piezo Z-stolček (ultra rýchly Z-stolček ); rozsah posunu (Z): 100 µm; veľkosť kroku: 0.2 nm; rezonančná frekvencia: 600 Hz ± 20%, s násadcami pre podložné sklíčka a Petriho misky a XY TI-S-ER motorizovaný stolček s kódovaním; krížny posun: 110 X x 75 Y mm; krok: 0.1 µm; opakovateľnosť: 0.5 µm
 • motorizovaný otočný kondenzor
 • informačný panel o svojich nastaveniach (zväčšenie, Epi filter a pod) a k tomu externý ovládací  panel s displejom s ovládaním
 • zabudované optické medzi zväčšenie 1.5x
 • bezpečnostnú uzávierku proti úniku laseru do okulárov
 • zorné pole okulárov 22mm a kondenzor pre predpísané metodiky
 • okulár so zväčšením 10x
 • optiku zloženia: 10x typu PLAN APOCHROMAT s N.A. 0.45, 20x typu Plan Fluor s N.A. 0.75, 40x typu Plan Apochromat a na immerziu (vodná / olejová) a s N.A. 1.25 voda, N.A. 1.3 olej, 60x typu Plan Achromat na immerziu vysokej svetelnosti a s N.A. 1.27 voda, N.A. 1.4 olej
 • fluorescenčné zariadenie s externým zdrojom širokospektrálneho osvetlenia s intenzitou 100W
 • konfokálny násadec so 4 lasermi, v jednom boxe, pre spresnenie práce so zariadením najlepšie bez potreby ďalšieho centrovania, v rozsahu: 405/488/561/640
 • konfokálny nástavec má možnosť dipozície skeneru so 4 PMT detektormi a má 32 kanálový PMT – spektrálny detektor pre zobrazovanie až 32 individuálnych spektrálnych kanálov 0 .6 s/úsek (512×512 pixelov , 4 obr./ sek. (256 x 256 piexlov , 1000 lps Veľkosť pixelu: max. 2048 x 2048 “One Shot” kvantitatívne 32 kanálové spektrálne zobrazenie s presnosťou a citlivosťou, rozsah spektra vlnových dĺžok 400-750 nm, rozlíšenie vlnových dĺžok 2.5nm (80nm), 6nm (192nm), 10nm (320nm) v krokoch 0.25 nm
 • 1x transmisný PMT s motorizovaným prepínaním
 • Štandardný  fluorescenčný detektor pre všeobecne používané filtre vlnová dĺžka: 400- 750nm (PMT), 400-720nm (GaAsP), 4 kanálový GaAsP multidetektor (2GaAsP&2PMT), odporúčané vlnové dĺžky: 450/50, 482/35, 515/30, 525/50, 540/30, 550/49, 585/65, 595/50, 700/75
 • analyzačnú stanica, ktorá umožňuje hore uvedené analýzy a zobrazovacie módy.
 • antivibračné vybavenie

Fluorescenčný mikroskop (zariadenie na detekciu a archivovanie  fluorescenčných signálov vzorky)

Princípom zariadenia je, že  využíva  žiarenie väčšej vlnovej dĺžky, ktoré niektoré látky po absorpcii UV žiarenia vysielajú (fluoreskujúca vlastnosť fluorescenčných farbičiek naviazaných na vzorkách.

1. Priamy: AxioImager M2, apotome 2

Zariadenie má (obsahuje)

 • sadu fluorescenčných filtrov  FITC, DAPI, Cy3 HE, Cy5 a 20 HE
 • 2 kamerové systémy (6 Mpix chladená monochromatická digitálna kamera , 6 Mpix chladená farebná digitálna kamera)
 • 1 apochromatický objektív so zväčšením 40x, N.A 1.1, pracovná vzdialenosť  0.62 mm,  použiteľný na pozorovania v oblastiach spektra UV-VIS-IR
 • 1 apochromatický objektív so zväčšením 63x, N.A 1.15, pracovná vzdialenosť 0.60 mm, použiteľný na pozorovania v oblastiach spektra UV-VIS-IR
 • 1 apochromatický objektív so zväčšením 100x, N.A 1.25, pracovná vzdialenosť 0.25 mm, použiteľný na pozorovania v oblastiach spektra UV-VIS-IR
 • AxioVision software na analýzu zozbieraných dát

2. Invertovaný: Eclipse Ti-S,  Nikon kamera DSQi2

Zariadenie umožňuje  zachytávanie fluorescenčných signálov v živých alebo preparovaných celulárnych kultúrach priamo vo vzorkových nádobách pri vlnových dĺžkach 340-380 nm, 465-495 nm, 540/25 nm, ako aj uchovávanie a analýzu zozbieraných dát.

Zariadenie má (obsahuje)

 • okulár so zväčšním 10x
 • okulár CFI 10x / 22mm s dioptrickým vyrovnaním (+5 / -8 dioptrií)
 • objektívy: 4x, 10x, 20x, 40x, čo umožňuje zväčšenie v rozsahu 40-400x
 • monochromatická chladená kamera
 • excitačné a blokovacie filtre
 • pracovnú stanicu.

Svetelný mikroskop, (zariadenie na skríning celulárnych kultúr v svetlom poli)

Zariadenie na skríning celulárnych kultúr v svetlom poli a vo vyššom modulárnom kontraste priamo v rastových nádobách ako je Petriho miska.

Zariadenie umožňuje:

 • skríning vzoriek vo fázovom alebo vo vyššom modulárnom kontraste
 • akomodáciu až 6 objektívov
 • možnosť jemného a hrubého zaostrenia na oboch stranách tela zariadenia

Zariadenie má (obsahuje)

 • binokulárny tubus typu D /s nízkym náklonom), umožňuje pozorovanie konoskopických obrázkov pomocou Bertrandovej šošovky
 • štyri  objektívy 4, 10, 20 a 40x, pričom objektívy 10x, 20x, 40x sú použiteľné pre vyšší modulárny kontrast
 • systémový otočný kondenzor určený pre sledovanie vo svetlom poli a vo vyššom modulárnom kontraste

Zariadenia na prípravu vzorky

Ultramikrotóm Leica EM UC7 (príprava polohrubých a ultratenkých rezov z biologických vzoriek zaliatych v médiu)

Prístroj je plne automatizované zariadenie navrhnuté na prípravu tenkých až ultratenkých sekcií (0.2-15mm) z tkaniva zaliateho v epoxidovej živici (epon). Vzorka je narezávaná vysoko presnými diamantovými, sklenenými reznými nástrojmi a použitá pre následnú analýzu elektrónovou mikroskopiou.

Ultramikrotóm je zložený z mechanickej časti (držiak noža, držiak vzorky, okulár, ovládacie tlačidlá na nastavenie hrúbky rezov, intenzity svetla, posunu diamantového noža,  rýchlosť krájania) zabudovanej v masívnom stole. Súčasťou mikrotómu je aj kontrolná dotyková jednotka – obrazovka, pod ktorou na malom pracovnom pulte sú ďalšie otáčacie tlačidlá potrebné na zabezpečenie presného chodu prístroja.

Kryostat Leica CM1950 (príprava polohrubých a ultratenkých rezov zo zmrazených biologických vzoriek pri nízkych teplotách )

Prístroj je navrhnutý na rutinné rezanie mrazených tkanív zaliatych v špeciálnom médiu/vode  na ďalšie použitie mikroskopom. Možnosť rezov 1-600µm. Prístroj pracuje pomocou rýchleho mrazenia vzorky v prostredí s regulovanou teplotou od -10 ºC  do -50 ºC. Na dosiahnutie optimálneho výkonu sú polohovateľný stolík na vzorky a držiak noža umiestnené vo vnútri chladiacej komory. Hlavná časť kryostatu (rotačne výkyvný mikrotom) je namontovaná mimo komory, aby sa získalo viac priestoru na prácu v komore a ľahšie čistenie. Teplota a hrúbka rezov sa nastavujú pomocou ovládacieho panelu umiestneného nad pracovnou chladiacou komorou.

GentleMACSTM Octo Dissociator (zariadenie na disociáciu a homogenizáciu vzorky)

Zariadenie je určené na  mechanické spracovanie vzoriek – homogenizáciu a disociáciu čerstvých alebo mrazených vzoriek rôznych druhov živočíšnych aj ľudských tkanív. Celý proces prebieha pri teplotnej optimalizácii inkubácie v uzavretom systéme túb, čím je zabezpečená vysoká úroveň užívateľskej bezpečnosti a sterilná práca so vzorkami.

Zariadenie umožňuje:

 • disociáciu a homogenizáciu vzoriek s možnosťou nastavovania rôznej intenzity spracovania – s nastavovaním rýchlosti a smeru homogenizácie: +20 to +4 000 ot/min v smere a -20 až -4 000 ot/min proti smeru hodinových ručičiek
 • aseptické spracovanie vzoriek, pridanie enzýmu alebo kokteilu enzýmov
 • spracovávať až 8 vzoriek v jednom chode
 • nezávislé spracovávanie jednotlivých vzoriek.

Lyofilizátor Scanvac Cool Safe 55-4 (Zariadenie na dehydratáciu vzorky)

Zariadenie je určené na dehydratáciu vzoriek s minimálnym rizikom ich oxidácie alebo nešpecifickej degradácie.

Základná jednotka obsahuje kompresor pre chladenie, riadiaci mikroprocesor, kondenzor a lyofilizačný bubon.

Zariadenia pre biochemické a molekulárne analýzy

Mikrolitrový spektrofotometer NanoVue™ Plus Spectrophotometer (Zariadenie na kvantifikáciu nukleových kyselín a proteínových vzoriek)

Zaradenie poskytuje možnosť merania vzoriek v malom objeme, kde pomocou predprogramovaného širokého spektra metód s využitím UV alebo interkalačných farbičiek (pre metódy ako je Lowry, Bradford, BCA, Biuret) umožňuje skenovanie plnej vlnovej dĺžky. Vzorky je možné po nameraní opäť odpipetovať a použiť na ďalšie analýzy.

 • Rozsah vlnových dĺžok 200-1100 nm
 • Automatická alebo manuálna selekcia cesty lúča
 • Počet možných uložených metód merania 90
 • Spektrálna šírka 5 nm
 • Presnosť snímania vlnovej dĺžky ± 2 nm
 • Reprodukovateľnosť snímania vlnovej dĺžky ± 0.5 nm
 • Presnosť absorbancie maximum ± 1% (pri259 nm) pri 0.7 do 0.8 A pri použití uracilu
 • Zdroj svetla stabilizovaná xenónová lampa s dlhou životnosťou
 • Možnosť práce so vzorkami v rozsahu objemov 0.5 – 5 µl.

Thermocycler: CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System (Zariadenie pre kvantitatívnu amplifikáciu templátu v reálnom čase)

Zariadenie pre kvalitatívnu analýzu nukleových kyselín určené na pomnožovanie vybraných úsekov DNA s využitím metódy PCR a RT – PCR. Zariadenie je flexibilné, umožňujúce uskutočnenie širokej škály analýz, zabezpečuje vysokú účinnosť amplifikácie a spoľahlivé vyhodnotenie výsledkov analýz spolu s detekciou teploty topenia.

 • Možnosť sledovania zmeny fluorescencie 6 farbičiek pomocou fotodiód v rozsahu emisných vlnových dĺžok 450 nm až 730 nm
 • Možnosť nastavenia teploty v rozsahu 0 °C až 100 °C s možnosťou chladenia po skončení analýzy, s presnosťou aspoň ±0.2 °C
 • Maximálna rýchlosť ohrevu a chladenia termobloku 3-5°C/s
 • Zariadenie s teplotným gradientom
 • Možnosť ovládania a nastavenia bez potreby pripojenia na počítač pomocou vstavaného displeja a klávesnice
 • Dynamický rozsah 10 rádov
 • Podporovaný objem v rozmedzí 5-50µl.

Ultracentrifúga Optima™ XPN -100 (Separácia jednotlivých elementov vo vzorke pri ultravysokých otáčkach)

Zariadenie   je univerzálna laboratórna chladená centrifúga  určená na separáciu jednotlivých elementov vo vzorke (v skúmavkách, fľašiach s objemov až do 250 ml celkovo) pri ultravysokých otáčkach.

Zariadenie umožňuje:

 • maximálne otáčky 100 000 otáčok/min s uhlovým rotorom, maximálnu odstredivú silu 802 400xg (rcf) s uhlovým rotorom a 485 000xg (rcf) s výkyvným rotorom
 • nastavenie teplôt 0°C až +40°C po 1°C
 • nastavenie času v rozmedzí od 1 min do 999:59 h
 • zaznamenať teplotu a otáčky v priebehu separácie
 • Uloženie 1000 užívateľských programov s 30 krokmi
 • 10/11 stupňov zrýchlenia/spomale
 • automatickú identifikáciu rotorov
 • detekciu imbalancie rotora
 • kalkuláciu a simuláciu separácii pomocou eXPert software

Doplnkom k  zariadeniu je  aj titánový uhlový rotor s kapacitou 6 x 94 ml, titánový rotor výkyvný 6 x 38.5 ml, titánový rotor uhlový 8 x 39 ml

Centrifugačný koncentrátor CentriVap (Zariadenie na zakoncentrovanie vzorky)

Zariadenie určené pre rýchle, šetrné a efektívne zahusťovania roztokov nukleových kyselín a proteínov s výsledkom zvýšenia ich koncentrácie.

 • kapacita rotora 60 vzoriek 1.5/2.0 ml alebo 72 vzoriek 0.5 ml
 • kompatibilita so skúmavkami 1.5/2.0 ml alebo 0.5 ml
 • možnosť dosiahnuť 1725 otáčok za minútu zaistený striedavým motorom
 • možnosť vákua o minimálnej hodnote 29.6““Hg a má čerpacie kapacity min. 34 l/min
 • možnosť ohrevu vzorkovej komory mikroprocesorom riadený 300W do 100 ° C v krokoch po jednom stupni

Multiphor II Electrophoresis System (Systém na charakterizáciu proteómov pri variabilných podmienkach)

Univerzálny systém pre horizontálnu elektroforézu, izoelektrické zaostrovanie, 2D elektroforézu a elektroforetický transfer.

Zariadenie umožňuje

 • realizovanie 1D, 2D elektroforézy, DNA fragmentovej analýzy, izoelektrickú fokusáciu
 • natívne alebo denaturačné separácie
 • charakterizáciu zdrojových prvkov proteómov
 • alnalytické alebo tiež preparatívne separácie proteínov a peptidov
 • analýzu zozbieraných dát

Elektroforetické a blotovacie zariadenie Biorad Mini-PROTEAN (Zariadenie je určené na elektroforézu a tranfer proteínov z gélu na membránu)

Princípom elektroforézy je delenie proteínov v elektrickom poli podľa veľkosti náboja, molekulovej hmotnosti a tvaru. Ako nosič sa využíva polyakrylamidový gél. Prenos proteínov z gélu na membránu prebieha medzi plošnými elektródami s pruhmi papierov nasiaknutými blotovacím roztokom. Gél s rozdelenými proteínmi , alebo membrána môžu byť následne požité pre viaceré metódy (zymografia, western blot metóda..)

Zariadenie na výskum bunkových kultúr

CO2 inkubátor pre bunkové kultúry ESCO (Inkubačná stanica s kontrolovanou atmosférou)

Zariadenie je určené pre kontrolovaný rast organizmov vo vzorkových nádobách s možnosťou kontroly obsahu CO2 a teploty.

 • rozsah kontroly obsahu CO2 0-20%
 • rozsah kontroly vnútornej teploty +3°C nad teplotou okolia až 60°C
 • možnosť pripojenia O2, aj CO2 senzora
 • filtrovanie atmosféry ULPA
 • možnosť dekontaminácie zariadenia cyklom validovaným aj podľa HPA UK

Biohazard box Bio II Advance 4 (Pracovný box s filtrovanou atmosférou)

Zariadenie je pracovný box s filtrovanou atmosférou s účinnosťou 99.995% pre častice od 0,1 do 0,3 mikrónov

Zariadenie umožňuje

 • prácu s biologicky nebezpečnými materiálmi triedy 2
 • prácu pod UV lampou

Cytometer Guava easyCyte 8HT (Zariadenie určené na charakterizáciu bunky na úrovni jednej častice )

Zariadenie je určené na charakterizáciu bunky na úrovni jednej častice, pri ktorej jednotlivé bunky s naviazanou monoklonálnou protilátkou značenou fluorochrómom prechádzajú analyzačnou komorou. Po interakcii s monochromatickým laserovým lúčom dochádza k lomu a odrazu svetla a tým sa získava fluorescenčný signál. Z jednej bunky sa dá získať naraz niekoľko fluorescenčných signálov. Takto sa analyzujú fyzikálne charakteristiky jednotlivých buniek – určuje sa ich veľkosť, štruktúra membránového povrchu a granulácie.

Prietoková cytometria je bioanalytická metóda spájajúca v sebe princípy fluorescenčnej mikroskopie a hematologického analyzátora.

Zariadenie umožňuje:

 • Možnosť simultánnej detekcie až 8 detekčných parametrov, pričom zariadenie má 6 detektorov pre fluorescenčné farbičky a dva detektory pre rozptýlené svetlo, čo umožňuje detekciu veľkosti a komplexnosti analyzovanej častice
 • detekciu fluorescencie v rozsahu 525-785nm, pričom umožňuje detekciu nasledovných farebných spektier: 525/30nm zelená, 583/26nm žltá, 690/50nm červená1, 785/70nm NIR1, 661/19 červená 2, 785/70nm NIR2 •
 • priame a absolútne počítanie buniek
 • Umožňuje automatizáciu procesu s použitím až 96 vzoriek v jednom chode a 10 skúmaviek

Zariadenia pre kvapalinovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu

Chromatograf: Ultimate 3000 RSLC nano (Zariadenie nanoobjemovej chromatografie); Hmotnostný spektrometer: Amazon SL

Zariadenie nanoobjemovej chromatografie a hmotnostného spektrometra na princípe 3D iónovej pasce vrátane chromatografického systému pre nano a mikro prietoky umožňujúce  1D, 2D chromatografiu

Zariadenie umožňuje:

 • identifikáciu a charakterizáciu peptidov, proteínov, automatickú prácu s proteomickými databázami, identifikáciu lokalizáciu posttranslačných modifikácií, analýzu intaktných proteínov a denovo sekvenovania
 • predikciu, detekciu, identifikáciu metabolitov, produktov organických syntéz, alebo iných transformačných procesov na základe porovnávania chromatografických záznamov, MS a MS/MS spektier, biotransformačných pravidiel a chemickej štruktúry materskej látky
 • realizáciu profilovacej analýzy – diferenciálna analýza setov vzoriek s pomocou analýzy hlavných komponentov ako sú napríklad (PCA), PLS a T-test
 • prepojenie s hmotnostnou spektrometriou
 • bežné, kvantitatívne aj kvalitatívne spracovanie dát MS aj MS/MS
 • možnosť normalizovanej kolíznej energie
 • detekciu aj  trojnásobne nabitých iónov
 • Digitálna kontrola všetkých parametrov

Zariadenie obsahuje:

 • programové vybavenie na identifikáciu a charakterizáciu proteínov, ako aj vybavenie pre profilovacie experimenty a metabolomické analýzy
 • modulárny systém s  dvomi pumpami pre nano mikro prietokovú chromatografiu s možnosťou využitia konfigurácie pre minimálne 1D a 2D nano chromatografiu
 • nanopumpu bez delenia mobilnej fázy s prietokom v rozsahu 0,05-50 µl/min, binárny gradient
 • pumpu pre 2D chromatografiu s prietokom v rozsahu 10 – 2500 μl/min, binárny gradient
 • autosampler s termostatom pre 100 vzoriek s kompatibilitou pre  2 ml skúmavky, 3x platničku 96 jamkovú a  3 x platničku 384 jamkovú, nastrekované objemy 20 nl-125 ul s rýchlosťou nástreku menšou ako 30 s pre 1 ul plný nástrek, rôzne nástrekové metódy ako je plná slučka, parciálna slučka, nízko-disperzná injekcia, termostatovanie vzoriek 4 – 45° C
 • kolónový termostat s automatizovanými termostatovanými prepínacími ventilmi
 • zásobník na rozpúšťadlá a odplyňovač mobilných fáz
 • UV detektor (typ DAD) s možnosťou detekcie 8 vlnových dĺžok a zároveň plných spektier, rozsah nastavenia vlnových dĺžok 200-800 nm s presnosťou aspoň ± 1nm, detektorová cela s objemom ideálne 2,5 µl
 • fluorescenčný detektor s možnosťou nastavenia 4 emisných a 4 excitačných vlnových dĺžok v minimálnom rozsahu 200-880 nm excitácia, 200-900 nm emisia, detektorová cela  2,5 µl
 • hmotnostný spektrometer v usporiadaní iónová pasca 3D – ultrarýchla vysokokapacitná iónová pasca pre ultrarýchle skenovanie s vysokou citlivosťou a maximálnym rozlíšením
 • generátor dusíka zodpovedajúci potrebám hmotnostného spektrometra, čistota generovaného dusíka 99.5%, minimálne 32l /min, menej ako 0.5% zbytkového dusíka, tlak výstupu 6.9 bar
 • robustný štvorstupňový systém čerpania vákua umožňujúci vysokú priechodnoť iónov
 • Iónový zdroj s rozsahom prietokov 1-1000 µl/min
 • Iónový zdroj nano s rozsahom prietokov 0,05 – 50 μl/min
 • Integrovaná lineárna dávkovacia pumpa
 • Integrovaný prepínací ventil  SRM monitoring, MRM monitoring
 • Auto MS/MS a Auto MSn ( n <= 5)
 • Msn pre štruktúrnu analýzu ( n <= 11)
 • „Neutral Loss“ sken
 • dátovo závislé skeny umožňujúce aktívnu exklúziu, pasívnu exklúziu, definovanie preferovaných iónov

Zariadenia pre fluorescenčnú spektroskopiu a luminiscenciu

Spektrofluorometer FluoroLog (Fotoluminscenčné detekčné zariadenie určené na detekciu fyzikálnych charakteristík a parametrov analyzovaných vzoriek)

Zachytáva emitované svetlo dvojicou monochromátorov a na základe excitácie dvomi vertikálnymi zdrojmi zachytáva a vyhodnocuje široké spektrum intenzity žiarenia pri vysokom rozlíšení a citlivosti. Zariadenie je určené najmä na analýzu nehomogénnych biologických vzoriek ako sú napr. lipidy a proteíny.

 • fokusácia na všetkých vlnových dĺžkach
 • excitácia – rozsah vlnových dĺžok: 200-950 nm optimalizovaná pri UV
 • emisia – rozsah vlnových dĺžok: 200-950 nm optimalizovaná pri viditeľnom svetle
 • emisný detektor na princípe fotonásobiča s minimálnym 200 – 850 nm
 • referenčný detektor na princípe fotodiód
 • modul na vzorky typu T-box,  umožňujúci sekundárnej detekcie emisného kanálu
 • možnosť stanovenia polčasu rozpadu aspoň 30 ps s TBX/PPD detektorom

Multidetekční reader Synergy H1  (Hybridný systém určený na detekciu a analýzu luminiscencie a fluorescencie

Systém určený na variabilné merania ako sú:

 • fluorescencenčná intenzita
 • “timeresolved“ fluorescencia
 • fluorescenčná polarizácia.
 • absorbancia
 • luminiscencia
 • filtrovaná luminiscencia,

Zariadenie obsahuje:

 • modul určený pre prácu v aeróbnom prípadne anaeróbnom prostredí – použitie na prácu s baktériami a kvasinkami
 • modul určený pre prácu so živočíšnymi modelmi v štandardnom prostredí
 • rozsah vlnových dĺžok pri detekcii fluorescencie 250-700  s plynulým nastavovaním v danom rozsahu po 1 nm s využitím monochromátorového systému
 • pri absorbancii, možnosť nastavenia vlnovej dĺžky v rozmedzí 230-999 s plynulým nastavením v celom rozsahu po 1 nm

Zobrazovacie systémy

Amersham Imager 600 (Zariadenie na zobrazovanie chemiluminiscenčných, fuorescenčních a kolorimetrických vzoriek)

Zariadenie je určené na identifikáciu a kvantifikáciu proteínov a DNA v géloch a na membránach.

Funkčná charakteristika prístroja:

 • Citlivá CCD kamera s 3,2 megapixely
 • Schopnosť rýchleho chladenia detektoru
 • Chemiluminiscenčné snímkovanie s vysokou citlivosťou

Zariadenie umožnuje:

 • Generovanie kombinovaného farebného zobrazenia chemiluminiscenčných vzoriek a zobrazenia farebného markeru v bielom svetle
 • Fluorescenčné snímkovanie s modrým, zeleným a červeným svetelným zdrojom Epi a UV   trans iluminátorom
 • Farebné snímky kolorimetricky farbených gélov alebo membrán pri osvetlení bielym svetlom
 • Presnú kvantifikácia farbených gélov
 • Analýzu získaných snímkov

Typhoon FLA 9500 (Laserový skener umožňujúci zobrazenie a kvantifikáciu proteínov, nukleových kyselín a iných biomolekúl)

Zariadenie je variabilný  laserový skener s modulárnym prístupom k optickým komponentom umožňujúcim zobrazovanie a kvantifikáciu proteínov, nukleových kyselín a iných biomolekúl.

Zariadenie umožňuje:

 • detekciu vo viacerých módoch ako je fluorescenčný, kolorimetrický, chemiluminiscenčný, digitalizačný mód
 • zobrazovanie a analýzu variabilných typov vzoriek na rôznych typoch nosičov a to gély, bloty, 2D DIGE gély, 2D gély, tkanivové sekcie, array-e, film
 • vysokosenzitívne rozlíšenie skenu s nastavením  10-1000 µm

Zariadenie obsahuje:

 • modrý laser 473 nm, zelený laser 532nm, červený laser 635 nm, po rozšírení aj 635 nm červený laser a 785 nm NIR laser.
 • dva detektory PMT, PMT , jeden optimalizovaný pre detekciu nízkofrekvenčných vlnových dĺžok, jeden pre oblasť vysokofrekvenčných vlnových dĺžok
 • blok s nízko fluorescenčného skla pre dosiahnutie vysokej senzitivity meraní

Zariadenia NA FYZIOLOGICKÉ experimenty

Pneumotachografický merací systém, Ad Instruments (Prístroj určený na zaznamenanie krvného tlaku a srdcovej frekvencie pre malé zvieratá)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Systém zabezpečujúci neinvazívne meranie krvného tlaku malých laboratórnych zvierat metódou chvostovej pletyzmografie.

Zariadnie obahuje:

 • Chvostovú manžetu a snímač pulzu
 • softvér pre kontinuálny záznam a analýzu dát LabChart

Langendorffova aparatúra (Systém je zariadenie určené pre „in vitro“ experimenty)

 • Zariadenie na meranie zmien monofazického akčného potenciálu pomocou endo- a epikardiálných MAP katétrov (AD Instruments)
 • Softer na zber a analýzu dát (PowerLab, AD Instruments)

Zariadenie obsahuje:

 • Langendorffov perfúzny aparát
 • Izolovaný elektrický stimulátor s minimálnymi parametrami 10/100V/50mA
 • Vodnú pumpu pre zabezpečenie cirkulácie média s minimálnym objemom 15 l
 • Jednokanálový prietokomer
 • Chirurgickú termo podložku s teplotným senzorom
 • Sadu stimulačných elektród a chirurgického náradia
 • Umelý ventilátor pľúc pre hlodavce
 • Trojzvodové EKG
 • Tlakové katetre pre malé hlodavce
 • Zdroj svetla so svetlovodmi
 • Zosilňovače, systém na zber dát

Kompletný systém na experimenty in vivo vrátane chirurgických zákrokov na koronárnych arteriách srdca

Zariadenie obsahuje

 • Umelý ventilátor pľúc pre hlodavce
 • Chirurgické termo podložky s teplotným senzorom
 • Sadu stimulačných elektród a chirurgického náradia
 • Trojzvodové EKG
 • Tlakové katetre pre malé hlodavce – na invazívne meranie periférnej hemodynamiky
 • Millarove intrakardiálne P-V katétre – na merania vnútrokomorového tlaku, objemu a ich vzťahov na určenie centrálnej hemodynamiky (Millar, USA)
 • Zdroj svetla so svetlovodmi
 • Zosilňovače, systém na zber a analýzu dát (PowerLab, AD Instruments)

Kardiovaskulární ultrazvukový systém Vivid E9 XDclear (Elektrokardiografické a ultrazvukové zariadenie pre malé zvieratá)

Elektrokardiografické a ultrazvukové zariadenie pri použití dostupných sond umožňuje:

 • 4D zobrazovanie srdca
 • periferálne vaskulárne zobrazovanie
 • abdominálne zobrazovanie
 • transkraniálne zobrazovanie
 • zobrazovanie malých orgánov
 • muskuloskeletárne zobrazovanie
 • vytvoriť záznam echokardiogramu a doppler pri malých zvieratách
 • spracovania dát po vyšetrení malých hlodavcov – Rodent modul

Hypoxická komora: COY model 30 (Hypoxická komora pre in vivo štúdie)

Popis:

Hypoxická komora určená  pre in vivo štúdie je kompaktné uzavreté zariadenie, ktoré umožňuje sledovanému živočíšnemu objektu žiť v definovanom čase v špeciálne navodených životných podmienkach napr. so zníženými alebo zvýšenej  hodnotami O2.

Zariadenie umožňuje:

 • možnosť zmeny hladiny O2
 • možnosť dodať N2, O2
 • možnosť kontroly CO2 a O2
 • možnosť cirkulácie atmosféry
 • možnosť prívodu média

Analyzátor krvných plynov: ABL80 FLEX (Prístroj určený  na stanovenie základných parametrov krvných plynov a elektrolytov)

Prístroj určený  na stanovenie základných parametrov krvných plynov a elektrolytov vrátane stanovenia laktátu z veľmi malého objemu vzorky v krátkom čase. Každé stanovenie pribieha elektrochemicky na samostatnej elektróde za použitia roztokov s optimálnym pH prostredím.

Možnosť stanovenia:

 • pH v rozsahu 6-8
 • pCO2 mmHg v rozsahu 0-150 a kPa v rozsahu  0.0-20.0
 • pO2 v rozsahu  mmHg 0-760 a kPa v rozsahu  0.0-101.3
 • pCa2+ mmol/L v rozsahu 0.00-5.00/ mEq/L v rozsahu 0.00-10.00/ mg/dl v rozsahu 0.00-20.00
 • cCl- mmol/L v rozsahu 0-250/ mEq/L v rozsahu 0-250, cK+ mmol/L v rozsahu 0.0-20.0/ mEq/L 0.0-20.0
 • cNa+ mmol/L v rozsahu 0-210/ mEq/L 0-210
 • hematokritu Hct 0-85%
 • laktátu cLac

In-Vivo Imaging System FX Pro (Systém na sledovanie distribúcie a lokalizácie látok v  „in vivo“ experimentoch určený pre malé pokusné zvieratá

Popis:

Tento systém kombináciou multispektrálnej fluorescencie, luminiscencie, digitálneho röntgenu a rádioizotopového zobrazovania poskytuje presnú lokalizáciu molekulárnych a bunkových biomarkerov v živých organizmoch.

Zariadenie umožňuje:

 • neinvazívne meranie biologických procesov v živých organizmoch
 • kvantitatívne zobrazovanie multispektrálnej fluorescencie, luminiscencie a rádioizotopom značených biomolekúl v kombinácii s X-ray zobrazovaním
 • chemiluminiscenčné snímkovanie s vysokou citlivosťou (western blot membrána)
 • Farebné snímky kolorimetricky farbených gélov alebo membrán pri osvetlení bielym svetlom

Zariadenie obsahuje:

 • Monochromatickú CCD kameru
 • megapixelové rozlíšenie 2048 x 2048px
 • Objektív 10x zoom, 20 – 200 mm, ƒ2.8
 • xenónový zdroj svetla
 • Epi – biely svetelný zdroj
 • Trans-biely svetelný zdroj
 • 15 excitačných filtrov a 4 emisné filtre
 • hliníkové filtre
 • softvérový algoritmus odstraňujúci autofluorescenciu
 • softvér identifikuje fluorochrómy

Systém na úpravu vody

Direct-Q5 (Systém na úpravu vody)

Prístroj je kompaktný plne automatický systém na výrobu vody typu III (voda čistá, po reverznej osmóze) a zároveň výrobu ultračistej vody typu I (ultra čistá laboratórna voda pre účely molekulárnej biológie, prácu s bunkovými kultúrami a pod.). Systém využíva ako zdroj vody priamo vodovodný zdroj. Zariadenie produkuje analyticky čistú vodu kontinuálne monitorovanú na obsah organických látok ožiarením UV lampou.

 • Výkon systému 5 litrov/hodinu
 • Systém obsahuje UV lampu (185/254nm)
 • Systém obsahuje patrónu na prečistenie vstupnej vodovodnej vody, skladajúcu sa z častí reverznej osmózy a ionexu
 • Systém obsahuje koncový filter slúžiaci na odstránenie nukleáz a pyrogénnych látok
 • Systém obsahuje 30 litrový závesný zásobník s ovzdušňovacím filtrom
 • Systém obsahuje sanitačný modul umožňujúci ožiarenie v zásobníku vo zvolených časových intervaloch v rámci 24 hodinového režimu pre minimalizovanie množenia baktérií v zásobníku
 • Systém s integrovanou pumpou, min inlet P 1.0 bar