Oddelenie srdcovej fyziológie a patofyziológie

VEDÚCA ODDELENIA

doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.

OBLASTI VÝSKUMU

 • Ischemické a reperfúzne poškodenie srdca, akútne a chronické zlyhávanie srdca; arytmie a náhla smrť: prevencia a ochrana
 • Adaptácia srdca, molekulárne mechanizmy endogénnej kardioprotekcie a pleiotrópnych účinkov rôznych liečiv
 • Účinky prírodných látok (polyfenolov a iných) na ischemicko-reperfúzne poškodenie srdca
 • Ischemická tolerancia v patologicky zmenenom myokarde
 • Molekulárne mechanizmy odolnosti srdca voči ischémicko-reperfúznemu poškodeniu spojené s pohlavnými a vekovými rozdielmi
 • Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení súvisiace so životným štýlom; vplyv na molekulárne mechanizmy endogénnej kardioprotekcie
 • Štúdium mechanizmov klinicky použiteľných foriem adaptácie srdca

EXPERIMENTÁLNE  MODELY POŠKODENIA SRDCA

 • Modely hypoxie, model in vivo ischemicko-reperfúzneho poškodenia srdca a infarktu myokardu, globálnej a regionálnej ischémie a reperfúzie in vitro, model chronickej spontánnej hypertenzie, hyperglykémie, hypercholesterolémie, diabetes mellitus I. typu, akútne a chronické zlyhávanie srdca. Ischemický, hypoxický a farmakologický preconditioning, „remote“ preconditioning, postconditioning a ich modifikácie.

POUŽÍVANÉ LABORATÓRNE TECHNIKY

 • Perfúzia izolovaného srdca perfundovaného podľa metodiky Langendorffa.
 • Monitorovanie parametrov mechanickej funkcie srdcového sválu in vitro.
 • Meranie parametrov elektrogenézy; meranie zmien akčného potenciálu pomocou endo- a epikardiálnej elektródy.
 • Meranie veľkosti infarktového ložiska počitačovou planimetriou.
 • Neinvazívne meranie tlaku krvi metodou “tail-cuff plethysmograpy” a invazívnymi metódami v experimentoch in vivo.
 • Umelá ventilácia pľúc a monitorovanie EKG v experimentoch in vivo
 • Charakterizácia štruktúry a funkcie myokardu u zvierat in vivo pomocou metód echokardiografie a merania parametrov vnutrokomorového tlaku a objemu komôr srdca a ich vzťahov (P-V loops).
 • Intemitentná hypoxia u zvierat vyvolaná pobytom v hypoxickej komore.
 • Analýza krvných plynov a elektrolytov.
 • Izolácia kardiomyocytov.
 • Prietoková cytometria.
 • Western blotting.
 • Zymografia.
 • ELISA