Oddelenie biochémie

VEDÚCI ODDELENIA

RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.

O oddelení

V rámci Oddelenia biochémie sú výskumné tímy, ktoré sa zameriavajú na štúdium mechanizmov regulácie a modulácie odpovedí živočíšnych buniek na rôzne fyziologické a patologické podnety.

V rámci toho sa skúma zapojenie vnútrobunkovej signalizácie do regulácie odpovedí buniek na stresový podnet a do procesov adaptácie na tento stres. Výskum v rámci oddelenia sa ďalej zameriava na objasnenie funkcie mitochondrií a reguláciu substrátového a energetického metabolizmu v srdci za fyziologických a patologických podmienok. Následne sa oddelenie venuje taktiež problematike Na,K-ATPázy, kľúčového enzýmového systému pre udržiavanie vnútrobunkovej homeostázy iónov sodíka a draslíka, pri vývoji rôznych ochorení

Ďalším zameraním oddelenia je výskum účinku prírodných látok na adaptáciu a ochranu buniek funkcie mitochondrií voči patologickým podnetom a štúdium molekulárnych mechanizmov zapojených do ich pôsobenia. 

V rámci ďalších aktivít oddelenie spolupracuje s  univerzitnými pracoviskami na realizácii spoločných vedeckých projektoch a pracovníci sa podieľajú na pedagogickom procese formou vedenia bakalárskych, diplomových a doktorandských prác.

OBLASTI VÝSKUMU

 • Vnútrobunková signalizácia a jej úloha v regulácii a modulácii odpovede živočíšnych buniek na rozdielne formy stresu (ischémia, hypoxia, hypertenzia, diabetes, toxicita doxorubicínu) a v procese adaptácie na tento stres.
 • Úloha regulačných proteínov (proteínkinázy, matrixové metaloproteinázy, iónové transportéry) v mechanizmoch krátkodobej a dlhodobej adaptácie na patologické podnety.
 • Funkcia mitochondrií v srdci za fyziologických a patofyziologických podmienok (ischémia, hypoxia, hypertenzia, diabetes).
 • Charakterizácia mitochondriálneho proteómu v podmienkach energetickej záťaže myokardu na úrovni zmien mitochondriálnych pórov prechodnej permeability, komplexov dýchacieho reťazca mitochondrií a účinku ROS.
 • Účinok prírodných látok na adaptáciu a ochranu srdca a mitochondrií voči patologickým podnetom, zapojenie vnútrobunkovej signalizácie a regulačných proteínov.
 • Vzájomné vzťahy medzi vnútrobunkovými organelami a membránovými systémami.
 • Substrátový a energetický metabolizmus v srdci.
 • Spoluúčasť Na,K-ATPázy, kľúčového systému pre udržiavanie vnútrobunkovej homeostázy sodíka, pri vývoji rôznych ochorení (hypertenzia, STZ indukovaný diabetes, poruchy metabolizmu tukov, zápalové ochorenia a iné).
 • Účinok rôznych prírodných látok  na funkciu Na,K-ATPázy z hľadiska prípadnej ochrany enzýmu.

EXPERIMENTÁLNE  MODELY POŠKODENIA SRDCA

 • streptozotocínom vyvolaný diabetes mellitus typu I
 • model spontánnej hypertenzie
 • model „remote“ preconditioningu
 • model doxorubicínom vyvolanej toxicity
 • bunkové modely – línia myoblastov H9c2 a obličkových buniek HEK293
 • model primárnych kultúr kardiomyocytov
 • izolované erytrocyty

POUŽÍVANÉ LABORATÓRNE TECHNIKY

 • základné laboratórne analytické techniky
 • skúmanie funkčných vlastností membránovo-viazaných, ako aj solubilných enzýmov, stanovenie kinetických parametrov (Km a Vmax)
 • biochemické metódy stanovenie aktivity enzýmov (enzýmová kinetika, zymografia)
 • imunochemické metódy (ELISA, Western blot analýza, dot blot analýza)
 • metódy kultivácie izolovaných buniek
 • izolácia a purifikácia proteínov a subcelulárnych frakcií (organel)
 • izolácia srdcových mitochondrií
 • fluorescenčná spektroskopia
 • kvapalinová a hmotnostná spektrometria